Onderdeel van Islamitisch College

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders bij de school begint thuis, denk aan: belangstelling tonen voor schoolervaringen, een stimulerende houding aannemen en contact met de school hebben.

Een goede communicatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een goede communicatie realiseren met ouders begint met het verschaffen van duidelijkheid in de communicatie(lijnen en –middelen). Hierdoor wordt duidelijk wie in welke situatie geraadpleegd kan worden en welk middel waarvoor dient. Op El Furkan vinden wij het belangrijk om dit transparant te maken. Immers, alleen door een goede communicatie kunnen we goed contact met elkaar hebben en dit onderhouden.


In het verleden was er een duidelijke taakverdeling tussen ouders en school. School was verantwoordelijk voor het onderwijs, de ouders voor de opvoeding. Nu vindt er een verschuiving plaats naar educatief partnerschap. Dat wil zeggen: opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, al blijft het natuurlijk zo dat de school en de ouders verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. Natuurlijk blijven de ouders eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs.

Per jaar zijn vaste momenten gepland om de voortgang te bespreken, voortgangsgesprek, rapportgesprek 1 en 2. Mochten er zorgen zijn, worden ouders tussendoor naast de vaste momenten op de hoogte gebracht van de ontwikkeling.