Onderdeel van Islamitisch College

Medezeggenschapsraad

Iedere school in Nederland kent op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) een MR.

De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden, die de school betreffen, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bestuur.

De volledige bevoegdheden van de MR staan beschreven in de WMS en Medezeggenschapsreglement. De MR heeft instemmingsrecht voor o.a. het schoolplan, de schoolgids, de onderwijstijd, beleid werkzaamheden ouders, de verlofregeling, arbeids- en rusttijdenregeling.

Onze MR telt momenteel 6 leden: 3 leden vanuit het personeel en 3 ouders. De zittingsduur is 3 jaar, waarna een MR-lid zich herkiesbaar kan stellen.